تبلیغات

درباره انجمن

انجمن علمي گردشگري ايران به منظور ارتقاي دانش و گسترش پديده صنعت گردشگري و بهبود امور آموزشي و پژوهشي در اين رشته تشكيل شده است. گردشگري به عنوان يك نهاد و فرآيند اجتماعي موجبات ابزار هويت و معرفت ميهمان و ميزبان، توسعه اقتصادي- اجتماعي و تعامل صلح‌آميز ملت‌ها را فراهم مي‌كند. محور اصلي فعاليت‌هاي اين انجمن تلاش در جهت تقويت مباني نظري، فلسفي، روش شناختي و هدايت امور در راستاي تحقيق و ترويج علوم به منظور توسعه مؤلفه‌هاي شش گانه صنعت گردشگري است.