شماره های اول، دوم و سوم و چهارم و پنجم فصل‌نامه علمی - پژوهشی «گردشگری و توسعه» منتشر شد

شماره های اول، دوم و سوم و چهارم و پنجم فصل‌نامه علمی - پژوهشی «گردشگری و توسعه» منتشر شد
کدخبر :1336
تاریخ : دوشنبه 16 آذر 1394
ساعت: 52 : 11 
 

فصلنامه 'گردشگری توسعه' مجله‌ای علمی – پژوهشی است که تحقیقات تجربی و نظری در حوزه‌های گردشگری را منتشر می‌کند. هدف از انتشار آن، معرفی آخرین یافته‌های نظری و تجربی اندیشمندان و محققان کشور است

شماره های اول، دوم و سوم و چهارم و پنجم فصل‌نامه علمی - پژوهشی ”گردشگری و توسعه” منتشر شد.