تبلیغات


راهنمای نگارش مقالات فصلنامه " گردشگری و توسعه" انجمن علمی گردشگری ایران
 
راهنمای نگارش مقالات فصلنامه " گردشگری و توسعه" انجمن علمی گردشگری ایران
تاریخ : شنبه 14 مرداد 1391
ساعت: 4 : 15  
بازدید کنندگان : 8184 نفر
  نسخه چاپی
راهنمای نگارش مقالات

 

الف) درباره فصلنامه:

    فصلنامه " گردشگری و توسعه" مجله ای علمی- پژوهشی است که تحقیقات تجربی و نظری در حوزه های گردشگری را منتشر می‌کند. هدف از انتشار آن، معرفی آخرین یافته های نظری و تجربی اندیشمندان و محققان کشور است.

مقالاتی که در این مجله مورد پذیرش قرار میگیرند، به یکی از اشکال زیر نوشته می شوند:

1.      مقالات پژوهشی که حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان است.

2.      مقالات نظری و تألیفی که شامل مطالعه و تحلیل انتقادی و تفسيري است.

    توصیه می‌شود مقالات علمی- پژوهشی شامل بخش‌های عنوان، چکیده، مقدمه، مبانی و چارچوب نظری، روش شناسی، یافته ها، نتیجه گیری و منابع باشد.

 

 

ب- راهنمای نگارش و ارسال مقاله

1- راهنماي تدوين (براي تدوين مقالات سه مقوله ساختار، شيوه نگارش و شيوه ارجاع حائز اهميت مي‌باشد):

1-1. در ابتدای مقاله، باید عنوان کامل مقاله (که در بر گیرنده محتوای مقاله است)، نام و نام نویسنده و یا نویسندگان، رتبه علمی و سمت دانشگاهی نویسنده یا نویسندگان، محل خدمت نویسنده و یا نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، شماره های تماس نشانی محل کار و پست الکترونیکی (email) نویسنده پاسخگو درج شود.

در نگارش مقالات ضمن رعایت آئین نگارش فارسی، حتی‌المقدور از کلمات فارسی برای بیان مطالب استفاده شود.


1-2. مقاله تهیه شده باید در Word 2007  یا  Word 2003 تنظیم شوند. متن فارسی با قلم B Nazanin و اندازه فونت 11 و تیترها با قلم B Nazanin Bold و اندازه فونت 12 و متن لاتین با قلم Times New Roman  با اندازه فونت 11 با فاصله سطر Single و تیترها با قلم B Titr با اندازه فونت 12 تایپ شوند و حجم آن بدون چکیده انگلیسی از 20 صفحه (6500 کلمه) تجاوز نکند(مقاله بیش از 7000 کلمه ارزیابی و داوری نخواهد شد). نقد كتاب كمتر از 5 صفحه باشد. مقاله در 2 نسخه تایپ شده و به صورت لوح فشرده به آدرس پستی دفتر فصلنامه (تهران- بلوار اشرفی اصفهانی- خیابان شهید غموشی- کوچه بهارـ دانشگاه علم و فرهنگ) و یا به نشانی الکترونیکی (itsa1389@gmail.com) ارسال شود. تصاوير و اسناد مورد ارجاع در هنگام ارسال بايد به اصل مقاله پيوست باشد.

1-3. چکیده مقاله (به فارسی و انگلیسی) باید حاوی 250 تا 300 کلمه بوده و شامل مسأله اصلی، چارچوب نظری، سئوال و يا فرضيه، روش کار و مهم‌ترین یافته مقاله باشد. چکیده (فارسی و انگلیسی) و در پایان واژگان کلیدی مقاله بین 5 تا 8 واژه ضرورتاً بیان شود.

 

2-    ساختار کلي مقاله:

 

2-1.   مقدمه: شامل طرح مسأله و بیان هدف از تحقيق، پيشينه، سئوال/ فرضیه باشد.

2-2.   چارچوب نظری: دربرگيرنده ارتباط مفاهيم (متغيرها) با هم و نظريه تبيين‌كننده مسأله باشد.

2-3.  روش تحقیق: شامل بیان روش مطالعه، چگونگی و دلایل انتخاب نمونه ها و چگونگی گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها باشد.

2-4.   یافته ها: شامل بیان مبسوط توصیفی و تحلیلی یافته ها میباشد.

2-5. نتیجه گیری: شامل تحلیل و تفسير درباره نتایج به دست آمده مبتنی بر سئوال ها/ فرضیه ها و اهداف تحقیق است و در صورت نیاز راهکارهایی درباره موضوع مورد بحث ارائه میدهد که به طرح و پيشنهاد مسائل مطلوب دربارة اين موضوع براي پژوهش‌هاي بعدي بيانجامد.

2-6.  برای تشکر و قدردانی از افراد و سازمان هایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‌اند، در پاورقی صفحه اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله ای با حداقل کلمات نوشته شود.

 

2-   شيوة نگارش و ارجاع:

3-1. در نقل قول مستقيم در متن مقاله، کتاب و سايت، شيوة ارجاع به صورت درون متني (نام‌خانوادگي نويسنده يا ويراستار کتاب يا مقاله، سال چاپ اثر: شمارة صفحه)‌ مي‌باشد؛‌ مانند:‌ (سعيدی رضواني، 1372: 34)‌. براي منبعي که از سايت گرفته شده، شمارة صفحه ذکر نمي‌شود؛ مانند:(رحماني، 1384).

در نقل قول غيرمستقيم، فقط نام‌خانوادگي نويسنده و سال ذکر مي‌شود؛ مانند: (سعيدي رضواني، 1372).

 3-2. در صورتی که نویسنده/ نویسندگان غیر فارسی زبان باشد، نام خانوادگی وی در نقل قول مستقيم و غیر مستقیم در متن مقاله با تلفظ فارسی و در منابع پایانی معادل لاتین آن نوشته شود. معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات در پايين هر صفحه فقط در اولین باری که آن اسم یا اصطلاح به کار رفته آورده شود و توضيحات اضافي در انتهاي مقاله در بخش يادداشت‌ها درج گردد.

3-3. شيوة شرح منابع اثر در پايان، به سبک روش درون متني و به شيوه‌هاي زير براي منبع کتاب، مقاله و سايت انجام مي‌شود:

3-3-1- شيوة شرح مآخذ پاياني براي کتاب:  

نام‌خانوادگي نويسنده يا ويراستار، نام نويسنده يا ويراستار (سال انتشار کتاب)، عنوان کامل کتاب (به صورت ايتاليک و یا خط در زير آن آورده مي‌شود)، نام و نام‌خانوادگي مترجم يا مصحح (در صورت وجود)، محل نشر: نام ناشر، جلد.

مانند: سعيدي رضواني، عباس(1372)، گزيده‌اي از مقالات جغرافيايي، مشهد: آستان قدس رضوي.

نمونه براي اثر ترجمه شده: کمپفر، انگلبرت(1360)، سفرنامه، ترجمة کيکاووس جهانگيري، تهران: خوارزمي.

نمونه براي اثر تصحيح شده: فضل‌الله، رشيدالدين (1373)، جامع‌التواريخ، به تصحيح محمد روشن و مصطفي موسوي، تهران: البرز.

نمونه براي اثر ويرايش شده: شکوري، محمد خان (ويراستار) (1380). فرهنگ فارسي- تاجيکي، تصحيح و ترجمة محسن شجاعي، تهران: فرهنگ معاصر.

نمونه براي اثري که توسط يک مرکز يا نهاد چاپ شده است: دانشگاه کمبريج (1380)، تاريخ ايران، به کوشش احسان يارشاطر. ترجمة حسن انوشه. تهران: اميرکبير. ج 2.

نمونه برای کتاب لاتین:

Moven John C. (1993), Consumer Behaviour, New York: McMillan Publishing Compagny, USA, 3 th ed.

چنانچه از نويسنده‌اي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.

3-3-2- شيوة شرح مآخذ پاياني براي مقاله:

نام‌خانوادگي نويسنده، نام نويسنده(سال چاپ نشريه)، �عنوان مقاله�، نام نشريه، سال(س)، شمارة (ش)، فصل (در صورت وجود مانند فصل پاييز، زمستان و ...)، صفحه (ص) يا صفحات (صص). مانند: رضايي، احمد(1384)، � تنوع فرهنگي در استان گيلان�،  فصلنامة مطالعات ملي، س 6، ش 21. صص 123-141.

نمونه براي شرح مقاله امضادار از دانشنامه: بلوکباشی، علی(1377)، �بالابان�، در دايره‌المعارف بزرگ اسلامي، ج. 11 صص 245-248، تهران: دايره‌المعارف بزرگ اسلامي.

نمونه برای مقاله لاتین:

Backman, S. and Crompton, J. (1991), The usefulness of selected variables for predicting activity loyalty, Leisure Sciences, Vol. 13: 205-20.

 

3-3-3- نمونه براي شرح مآخذ پاياني پايان‌نامه:

نام‌خانوادگي، نام(سال تحصيلي که رساله دفاع شده است)، �عنوان کامل رساله�، پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، دانشکده و شهر محل استقرار دانشکده/ دانشگاه.

مانند: هاشمي، مهران (1386)، �مجموعة گردشگري اقامتي نياسر‌ کاشان�، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي.

 

3-3-4- شيوه شرح مآخذ پاياني براي مطلبي که از سايت‌هاي اينترنتي نقل شده است:

نام‌خانوادگي، نام (سال نگارش)، نام سايت به صورت ایتالیک (تاريخ آخرين بازنگري در سايت)، آدرس سايت در ميان نشانة مقابل"... "  که زیرش خط کشيده مي‌شود؛ مانند:

رحماني، جبار (1384)، انسان‌شناسي و فرهنگ (وب‌سايت ناصر فکوهي)، (آخرين بازنگري 24 خرداد 1386)

"  www.fakouhi.com"

3-3-5. پي‌نوشت‌ها شامل توضيحات ضروري‌اند که به ترتيب شماره در پايين صفحه آورده مي‌شوند.

3-3-6. جداول، نمودار‌ها و شکل�های مقاله بايد واضح و داراي انسجام، وحدت بصري باشند و اعداد و ارقام جداول و نمودارها، به زبان فارسي و با فونت 10 B Nazanin باشند.

3-3-7. عنوان جداول در بالا و عنوان نمودارها، شکل�ها و تصاویر در پایین آنها با فونت 11

   Bold B Nazanin نوشته شوند.

4. براي توضيح موارد مبهم يا ذکر عبارات مکمل، از پرانتز باز و بسته () استفاده مي‌شود.

5. تا جايي که امکان دارد، از به کار بردن واژه‌هاي بيگانه در متن خودداري شود و در صورت ضرورت استفاده از واژگان غيرفارسي، معادل فارسي و نوشتار کامل آن به زبان اصلي با علامت‌گذاري در متن، پايين صفحه آورده شود.

6. منابع انتهاي مقاله، به تفکيک منابع فارسي و غير‌فارسي به صورت الفبايي آورده مي‌شوند.

 

ج- راهنماي پذيرش :

1-  مقاله باید جنبه علمی- پژوهشی داشته، تکراري و تقليدي نبوده و دارای ویژگی دانش افزایی باشد. مسئوليت صحت علمي مقاله بر عهده نويسنده یا نویسندگان مي‌باشد و مقاله‌های برگرفته از رساله‌های دانشجویی با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

2-  زبان مقالات باید به فارسی باشد؛ اما مقالات به زبان‌های دیگر نیز مطمح نظر قرار می‌گیرد. مقاله ترجمه‌اي که حاوی موضوعات جدید و متناسب مقتضیات و شرایط جامعه است بايد همراه اصل مقاله (زبان اصلي) ارسال شود.

3-  پذیرش اولیه مقاله منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات است و صرف ارسال مقاله حقي را براي پديد آورنده ايجاد نمي‌کند. مقالات پس از بررسي نهايي و تأیید داوران و هیأت تحریریه چاپ خواهند شد. شوراي تحريريه فصلنامه‌ در ويرايش مقالات آزاد مي‌باشند.

4-    در ترتيب چاپ مقالات اولويت موضوعي و يا زماني براي چاپ در نظر خواهد بود و مقالات ارسالي باز پس داده نمي‌شود.

 

 

 

 

 

 
© itsairan.ir.تمامی حقوق متعلق به  انجمن علمی گردشگری ایران می باشد
Design & Powered by: AfrandGroup