تبلیغات


نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت برگزار می گردد
 
اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، به همت دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می گردد.
تاریخ : سه شنبه 17 آذر 1394
ساعت: 36 : 11  
بازدید کنندگان : 932 نفر
  نسخه چاپیاولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، به همت دانشگاه علم وفرهنگ برگزار می گردد.

این کنفرانس بین المللی 7 و 8 بهمن ماه 1394 در محل دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می گردد وعلاقه مندان تا تاریخ 4 دی ماه سال جاری فرصت ارسال مقاله دارند. محورهای این همایش به شرح زیر اعلام شده است.

      فلسفه و دین

o       فلسفه رویکرد معنوی به گردشگری

o       تبیین مولفه های مادی و معنوی گردشگری

o       جایگاه معنویت در گردشگری از دیدگاهادیان

o       گردشگری با رویکرد معنوی در جامعهپسامدرن

o       مطالعات تطبیقی در حوزه فلسفه و دینبا رویکرد معنوی به گردشگری

o       کنکاش پیرامون موضوع سیر آفاق و انفسدر ادبیات و مفاهیم دینی

      روان شناسی و اخلاق

o       رابطه اخلاق فردی و اجتماعی با رویکردمعنوی به گردشگری

o       حقوق شهروندی با رویکرد معنوی بهگردشگری

o       شاخص های معنویت در کدهای اخلاق جهانیگردشگری

o       معنویت و سلامت جسمی و روحی گردشگر

o       تبیین انگیزه های مادی و معنوی سفر

o       ویژگی های روان شناختی تأثیرگذار برعوامل رانشی معنوی گردشگران

      فرهنگ و جامعه

o       رابطه متقابل رویکرد معنوی به گردشگریو فرهنگ و سبک زندگی

o       تعامل جوامع میزبان و میهمان بارویکرد معنوی به گردشگری

o       تاثیر عناصر منظر در ارتقای معنویت درگردشگری

o       نقش رسانه در تقویت رویکرد معنوی بهگردشگری

o       گردشگری، معنویت و صلح و دوستی

o       گردشگری و تجربه های معنوی

o       مطالعات تطبیقی در حوزه فرهنگ و جامعهشناسی با رویکرد معنوی به گردشگری

      مدیریت و اقتصاد

o       برنامه ریزی و توسعه مقاصد گردشگری بارویکرد معنوی

o       الگوهای نوین مدیریتی در گردشگری بارویکرد معنوی

o       ظرفیت سازی اجتماعی، نهادی و سازمانیدر گرشگری با رویکرد معنوی

o       فرصتهای اقتصادی گردشگری با رویکردمعنوی

o       رقابت پذیری و الگوهای نوین بازاریابیدر گردشگری با رویکرد معنوی

o       مولفه های برند گردشگری با رویکردمعنوی

o       ارزشیابی اقتصادی رویدادهای معنوی درگردشگری

o       مطالعات تطبیقی در حوزه مدیریت واقتصاد با رویکرد معنوی به گردشگری

o       آینده پژوهی گردشگری با رویکرد معنوی

o       عوامل کششی معنوی مقاصد گردشگری

 

تلفن تماس با دبيرخانه44214745

وب سايت همايش  www.icts2016-usc.ir/fa

ایمیل info@icts2016-usc.ir© itsairan.ir.تمامی حقوق متعلق به  انجمن علمی گردشگری ایران می باشد
Design & Powered by: AfrandGroup